dissertation on Productive Mess

PRODUCTIVE MESS dissertation

2017

Publication

Abgrund / Abyss

Abgrund / Abyss

2005

Absperrung / Cordon

Absperrung / Cordon

2007

Adler / Eagles

Adler / Eagles

2011

AFFINITY Installation

AFFINITY Installation

2011

AFFINITY Installation

AFFINITY Installation

2011

AFFINITY Installation

AFFINITY Installation

2011

AFFINITY Installation

AFFINITY Installation

2011

AFFINITY Installation

AFFINITY Installation

2011

Affinity postcard

Affinity postcard

2011

Exhibition

Ähre / Head

Ähre / Head

2011

Anfänge / Beginnings

Anfänge / Beginnings

2008

Annanas / Pinapple

Annanas / Pinapple

2009

Apfel / Apple

Apfel / Apple

2006

Apfel 2 / Apple 2

Apfel 2 / Apple 2

2013

Arkanum XX Installation

Arkanum XX Installation

2013

Arkanum XX Installation

Arkanum XX Installation

2013

Arkanum XX Installation

Arkanum XX Installation

2013

Arkanum XX postcard

Arkanum XX postcard

2013

Exhibition

Ascheimer / Ash Can

Ascheimer / Ash Can

2005